Boxlabel.nl gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn (2402 PP) aan de Lokhorst 7, hecht aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers.

Boxlabel.nl verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaromtrent stelt.
In deze Privacy Verklaring informeert Boxlabel.nl u over de manier waarop Boxlabel.nl uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Boxlabel.nl worden aangeboden op www.boxlabel.nl.

ARTIKEL 1 UITLEG PERSOONSGEGEVENS EN SPECIFIEKE DOELEN VOOR DE VERWERKING DAARVAN

1. PERSOONLIJK
Boxlabel.nl gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke advies te bieden. Boxlabel.nl past wat u op www.boxlabel.nl ziet aan op uw interesses. Boxlabel.nl gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. DOEL
Boxlabel.nl verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.boxlabel.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Boxlabel.nl gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. W ij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Boxlabel.nl.

3. BESTELLINGEN
Voor uw bestelling heeft Boxlabel.nl uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Boxlabel.nl verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
Als u op www.boxlabel.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Boxlabel.nl uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Boxlabel.nl dat doet.

4. UW ACCOUNT
In uw account op www.boxlabel.nl slaat Boxlabels.nl onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen & aflever- en betaalgegevens.

5. CONTACTFORMULIER
Bij het invullen van het contactformulier op de website Boxlabel.nl vraagt Boxlabel.nl om Uw naam, e-mailadres, woonplaats, telefoonnummer en grootte van uw bestelling. De gegevens hebben tot doel om met u contact op te nemen en uw een gericht advies te kunnen geven.

6. ANDERE DOELEINDEN
Tot slot kan Boxlabel.nl uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

ARTIKEL 2 DOORGIFTE AAN DERDEN
Boxlabel.nl geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: a) De doorgifte geschiedt aan een door Boxlabel.nl voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Boxlabel.nl een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; b) Boxlabel.nl op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

ARTIKEL 3 BEVEILIGING VAN GEGEVENS
Boxlabel.nl maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Boxlabel.nl ontvangt.

ARTIKEL 4 BESCHIKBAARHEID EN WIJZIGING VAN UW GEGEVENS
U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@boxlabels.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

ARTIKEL 5 COOKIES
Het is mogelijk dat Boxlabel.nl tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op Boxlabels.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID BOXLABEL.NL
Boxlabel.nl heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Boxlabel.nl verwerkt ten behoeve van www.boxlabel.nl. Boxlabel.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

ARTIKEL 7 BEWAARTERMIJN
Boxlabel.nl bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.boxlabel.nl, tenzij Boxlabel.nl op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

ARTIKEL 8 WIJZIGING PRIVACY VERKLARING
Boxlabel.nl behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via Boxlabel.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van Boxlabel.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en Boxlabel.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 24-05-2018.

Chat openen
Scan de code
Waarmee kan Boxi u helpen?